Juridisch
Deze website is eigendom van Magimix SAS wier hoofdkantoor gevestigd is:
48, rue des Vignerons F - 94300 Vincennes, France Tel. +33 1 43 98 88 30

INTELLECTUELE EIGENDOM
De op de website vermelde merknamen en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van de onderneming MAGIMIX SAS. Meer in het algemeen, en zonder dat deze lijst uitputtend is, zijn alle onderdelen van de website Magimix, merken, teksten, commentaar, visuele en geluidsillustraties en –afbeeldingen beschermd uit hoofde van octrooirecht en beeldrecht. Zij zijn volledig eigendom van Magimix SAS. Er wordt geen licentie of gebruiksrecht verleend betreffende een van de op de website vermelde genoemde handelsmerken of logo’s en deze mogen bijgevolg niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Magimix SAS behoudt zich het recht voor om vervolgingen in te stellen in geval van handelingen die inbreuk maken op haar rechten inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.
Reproductie van de op de website gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor particuliere, op informatie gerichte doeleinden. Enig ander gebruik van deze reproducties, en in het bijzonder gebruik voor commerciële doeleinden, is nadrukkelijk verboden. Overeenkomstig artikel L. 122-4 van het Franse wetboek van intellectuele eigendom zal elke gehele of gedeeltelijke afbeelding of reproductie, ongeacht het gebruikte reproductieproces, waarvoor niet nadrukkelijk toestemming is verleend, beschouwd worden als onwettelijk et als vervalsing bestraft worden overeenkomstig de artikelen L. 335-2 e.v. van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.

AANSPRAKELIJKHEID
De informatie waartoe via deze website toegang wordt verkregen wordt verstrekt op “as-is” basis. Magimix SAS kan hier geen expliciete of impliciete garantie aan verbinden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de toegang tot of het gebruik van deze website, met inbegrip van eventuele beschadigingen of virussen die de computerapparatuur of andere goederen van de gebruiker zouden kunnen aantasten.
Magimix SAS is niet aansprakelijk voor de juistheid, fouten of weglatingen van gegevens op de website. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik van genoemde informatie.
Magimix SAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, voortvloeiend uit de toegang, of de onmogelijke toegang, tot de website door enige persoon, noch voor het gebruik van de website en/of de kredietwaardigheid die toegekend wordt aan informatie die direct of indirect afkomstig is van genoemde website.

PRIVACY BELEID
Magimix SAS verklaart dat de website geregistreerd is bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr) onder nummer 1108565.
Magimix SAS zal in geen geval vragen om vermelding van persoonsgegevens (naam, adres, elektronisch adres, beroep) voorafgaand aan de toegang tot de website. Voor de verstrekking van bepaalde gegevens of de toezending van documenten kan u echter verzocht worden bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.
Onder voorbehoud van uw nadrukkelijke aan Magimix verleende toestemming kunnen de op deze manier verzamelde gegevens gebruikt worden door Magimix SAS of haar partners, ten behoeve van optimale dienstverlening en informatie over hun nieuwe producten en aanbiedingen die u kunnen interesseren.
Overeenkomstig de Franse in 2004 gewijzigde wet Informatique et Libertés van 6 januari 1968 kunt u te allen tijde toegang tot of wijziging of verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens vragen of u verzetten tegen hun verwerking door Magimix SAS, door hiertoe een schriftelijk verzoek te adresseren aan Magimix Nederland BV - Schimminck 10a 5301 KR Zaltbommel Postbus 2086 5300 CB Zaltbommel - of via het contactformulier
De wijzing zal zo snel mogelijk doorgevoerd worden.

COOKIES
Om uw gebruikersgemak te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Deze dienen om uw inloggegevens te bewaren en u een betrouwbare verbinding te garanderen, om statistieken te verzamelen teneinde u beter te leren kennen en de functies van de website te optimaliseren, om de inhoud op uw interesses af te stemmen en onze reclame aan te passen en te meten.
*Een cookie is een klein bestandje dat een website naar uw browser kan sturen om uw gebruik van de site te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies toestaan of weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen.​

TOEGANG TOT DE WEBSITE
Magimix behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en ongeacht de reden naar eigen goeddunken de toegang tot (een deel van) de website te wijzigen, te ontbinden, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van de content, de functies of de tijden van bereikbaarheid.  

GEGEVENS VAN DE WEBHOSTER
Business & Decision Eolas
29 Rue Servan
38000 GRENOBLE
​Frankrijk
+33 4 76 44 50 50​